Тој избра… / He chose…

Тој избра да умре.
Избра да умира секојдневно. Тивко. Полека. Свесно. Во себе. За тебе.
~
Избра да си го зарива ножот по површината на кожата, да си ги длаби тагите. Избра, ти и понатаму да му ги посолуваш раните како текила со сол, а тој…да си лизнува од нив.
~
Една брза резба, рана и сол на неа…
Вкусот на крв и болка е оној животински инстинкт: колку повеќе боли, сфаќаш дека си жив!
~
Тој избра да чекори по истата патека, со издлабени стапалки… со крвави траги…како сеќавање на една смрт…
Секој чекор. Секоја секунда. Секој здив. Секој воздив. Мирис. Патување. Доаѓање. Заминување. Секоја ѕвезда и месечина… Секој молк. Толку ист. Строго шематски исцртан, строго шематски создаден да убие.
~
Тој избра да умре. Избра да умира секојдневно. Тивко. Полека. Свесно. Во себе. За тебе.
~
А јас… јас само му ја посакав сета среќа во изборот што го направи.
(…зашто знам дека додека не ја преживееш смртта, не можеш да и одолееш на болката…)

He chose …

He chose to die.
Chose to die daily. Quiet. Slowly. Conscious. In itself. For you.
~
Chose to wreck the blade along the surface of the skin to the deep sorrows. Selected, you continue to salt the wounds as tequila with salt and … so he can slips them.
~
A fast carving, wound and salt on it …
The taste of blood and pain is the animal instinct: the more is hurting, you realize that you are alive!
~
He chose to walk on the same path, with carved footprints … with bloody marks … as a remembrance of a death …
Every step. Every second. Each breath. Each sigh. Scent. Travel. Coming. Leaving. Each star and moon … Any silence. So the same. Strictly schematic drawn, strictly schematic designed to kill.
~
He chose to die. Chose to die daily. Quiet. Slowly. Conscious. In itself. For you.
~
And I … I just wished him all the luck with the choice he made.
(… Because I know that while you do not survive death, you can not resist and the pain …)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s